Liefde – passie – betrokkenheid – helpen – aanvaarding – vergeving – hoop – verbondenheid – eenheid – vrede – geloof – hoop – bemoedigen – schoonheid – echtheid – betrouwbaar

Verbinden – Ontdekken – Groeien – Uitbreiden.

Verbinden

De eerste en belangrijkste verbinding die we moeten maken is de verbinding met de Bron van alles wat is. Vanuit die verbinding komen alle andere verbindingen tot stand en komt er weer goddelijke harmonie in ons leven en komen we in onze goddelijke bestemming.
Jezus is gekomen om ons weer in verbinding met God te brengen en met elkaar in Liefde.
Door ons te verbinden met Jezus Christus en Zijn Liefde, genade en vergeving ontvangen, ontvangen we Zijn Heilige Geest van binnen en  worden we verbonden met God en door Zijn Geest ook met elkaar.
Door in Zijn Licht te wandelen worden we allen met God en elkaar verbonden en ontvangen we reiniging.
1 Joh 1: 7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Juist door ons met Jezus te verbinden en met Hem in het Licht te wandelen worden we automatisch ook verbonden met allen die zich met Jezus verbinden.

Ontdekken.

Als we eenmaal de verbinding met God hebben gemaakt ontstaat er nieuw goddelijke leven in ons hart.
2 Kor 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Het leven, relaties de schepping, alles wordt anders. We gaan dingen nu anders beleven. Alles komt in een nieuw perspectief te staan. We begrijpen nu veel beter waar alles voor is bedoeld. We gaan de wereld ontdekken zoals God die heeft bedoeld. We leren kijken met nieuwe ogen.
Toch is God zo groot dat we nooit alles van Hem kunnen bevatten. Daarom is het zo heerlijk om dingen die we ontdekken met elkaar te delen zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen God beter te leren kennen.
Ef 3: Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Groeien

Als je met God verbonden bent via Jezus ontstaat er nieuw leven. Je wordt opnieuw geboren. Dat nieuwe leven is nog heel kwetsbaar en mag nu gaan groeien naar volwassenheid.
Om te groeien heb je goede voeding nodig. Jezus wil je iedere dag drinken en eten geven. Hij is het levend water en het brood dat uit de hemel komt.
Je groeit door dagelijks met Jezus om te gaan en Hem te betrekken bij alles in je leven.
Door te luisteren naar Zijn stem en je te verdiepen in Zijn wil en dat te doen.
We hebben elkaar nodig om te groeien in liefde en geloof. Daarom is het goed om bij elkaar te komen en elkaar te bemoedigen deze weg van liefde en verbinding met Jezus te bewandelen.
Ef 4: 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Uitbreiden.

Het goddelijk leven zoekt altijd naar expressie. Liefde wil zichzelf vermenigvuldigen. Het wil uitdelen.
Wij zijn geschapen om Gods liefde tot expressie te brengen hier op aarde. Door ons leven, in onze relaties, in ons werk, in ons gezin enz.
God wil jou gebruiken om Zijn koninkrijk te bouwen op aarde. Hij wil ons daarbij helpen en heeft ons toegerust door Zijn Heilige Geest.
Jij hebt unieke gaven en talenten van God gekregen om daarmee aan de slag te gaan op een wijze die bij jou past.
Verander de wereld door zelf te veranderen en zelf een voorbeeld te zijn.
Ook het tot expressie brengen van Gods Liefde hier op aarde hoef je niet alleen te doen. We kunnen elkaar daarbij helpen en aanvullen.
Jezus zond Zijn discipelen ook twee aan twee uit.
Luc 10: 1 Daarna wees de Here nog [tweeën]zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. 2 En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
Zoek een manier om Gods Liefde tot expressie te brengen in je leven en zoek mensen die je daarmee kunnen helpen of ondersteun andere mensen die dat doen op een wijze die bij jou past.

Ontvang bericht bij updates weblog


 

Opgave nieuwsbrief

Vul je naam en e-mail adres in voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als welkomsgeschenk ontvang je gratis de mp3 of pdf van het populaire boekje 'van schuld naar overvloed'  

Voornaam     

E-mail adres 

 

Doneer via IDeal of Paypal
Warm aanbevolen

Powered by: Web Designers